สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ลำดับที่ 72-77 ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

72. อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ

73. ปริมาณฝนรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ

74. ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีตรวจวัด

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

75. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำแนกตามภาคการผลิต

 

ภัยพิบัติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

76. จำนวนเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ

77. อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง